Cloud Store™

Корпоративно решение за интернет търговия от ново поколение.

Чудите се дали Cloud Store™ е подходящ за Вашия бизнес?
Попълнете вашите данни за да получите безплатна консултация и демонстрация.
Общи условия за ползване

I. Опредeления

1. Cloud Store™ Платформа за създаване на Онлайн магазин за продажба на Продуктите на Клиенти. Платформата е разработена и поддържана от „Платформ” ООД.

2. „Платформ” ООД – Дружество с ограничена отговорност „Платформ“ ООД, ЕИК BG 202 288 090, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4003, "Брезовско Шосе" No 176, офис. 21, управители: Светлозар Савов Кондаков и Неделчо Андонов Андонов.

3. Клиенти – физически и юридически лица, които желаят да стартират онлайн търговия чрез Cloud Store™. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

4. Онлайн магазин - предоставя на крайните потребители информация за Продуктите на Клиента и възможностите за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена.

5. Крайни потребители – лица, които поръчват и купуват Продуктите на Клиента чрез Онлайн магазина на Клиента.

6. Продукти – стоки, публикувани в Онлайн магазина на Клиента.

7. Общи условия - настоящите общи условия на портала Cloud Store за стратиране и поддръжка на Онлайн магазин. Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне на услуга по създаване и поддръжка на Онлайн магазин за продажба на Продукти на Клиента, която услуга се предоставя от „Платформ“ ООД на Клиента. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на платформата Cloud Store™. Страни по договора са „Платформ“ ООД и Клиента. Клиентът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента на платформата Cloud Store™ представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

II. Процедура за създаване на онлайн магазин

1. Cloud Store™ Ви дава възможност да създадете и ползвате онлайн магазин, който ще бъде поддържан и съхраняван на сървърите на “Платформ” ООД.

2. За създаване на онлайн магазин, моля натиснете тук.

3. При създаването на Вашия онлайн магазин трябва да посочите:

a) Име на магазина;
b) Поддомейн;
c) Ваш email адрес;
d) Парола;
e) Абонаментен план за ползване на Вашия онлайн магазин.

4. След натискане на бутона „Създай“ се счита, че Клиентът е създал своя онлайн магазин и приема настоящите Общи условия. От този момент се счита и сключен договорът.

5. След създаването на онлайн магазина клиентът получава потвърждение по електронната поща, която е попълнил във формуляра.

6. За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на данни, което може да увреди нашите клиенти, онлайн магазинът, който сте създали, се счита за предоставен след изпращането на потвърждение по електронна поща до Клиента и получаване на пълния размер на месечната абонаментна цена съгласно избрания от Клиента план.

7. „Платформ” ООД не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни.

III. Цени на услугите

1. Всички цени на услугите са в лева.

2. Цените са актуални към датата на поръчката.

3. Всеки абонаментен план включва различен пакет от услуги, изрично посочени в него. Услугите, включени в различните абонаменти пакети и техните цени, можете да видите тук.

4. Заплащането на цената на се извършва чрез банков превод по левовата банкова сметка на „Платформ” ООД

5. Извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на Cloud Store™, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

6. Заплащането на месечната абонаментна цена дава възможност на клиента да ползва онлайн магазина през месеца, за който е заплатил. Правото на ползване на онлайн магазина възниква след заплащане на месечната абонаментна цена. Клиентът има право да ползва онлайн магазина само за срока, за който предварително е заплатил месечната абонаментна цена.

7. Клиентът дължи плащане на следващия месечен абонамент до края на срока, за който вече е заплатил месечната абонаментна цена. При първоначалното създаване на онлайн магазина клиентът дължи заплащането в срок до 14 (четиринадесет) дни от създаването на магазина.

8. В случай, че клиентът не желае да ползва услугите на “Платформ” ООД в бъдеще, той може да ни уведоми за това по телефон (на телефоните, публикувани на cloudstore.bg) или email: info@cloudstore.bg или да преустанови плащането на месечната абонаментна цена. Клиентът се съгласява, че когато не е заплатил месечната абонаментна цена, той не желае да ползва услугите на “Платформ” ООД в бъдеще и “Платформ” ООД има право незабавно да премахне онлайн магазина на клиента от сървъра си, без да дължи на клиента уведомление, предизвестие или обезщетение.

9. “Платформ” ООД не дължи връщане на вече платени суми. Дори клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на услугата, това прекратяване се счита за влязло в сила след изтичане на месеца, за който вече е заплатил, като “Платформ” ООД не дължи връщане на получената месечна абонамента цена.

IV. Документ за извършено заплащане на услугите

1. С цел издаването на фактура за предоставените от „Платформ” ООД услуги, съгласно изискванията на българското законодателство Клиентът трябва да предостави следните данни:

a) За физическите лица – три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес и адрес за кореспонденция;
b) За юридическите лица – наименование, ЕИК, адрес на управление, управител.

2. Клиентът трябва да изпрати данните за фактура на email: info@cloudstore.bg.

3. След получаване на плащане за месечната абонамента цена и всички необходими данни за фактура „Платформ” ООД ще изпрати на Клиента електронна фактура на email адреса, посочен от Клиента. Клиентът се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ за извършеното плащане.

4. „Платформ” ООД не носи отговорност, ако Клиентът не е посочил валиден email адрес или не получи фактурата по друга причина, за която „Платформ” ООД не отговаря.

V. Съдържание на онлайн магазина

1. „Платформ” ООД предоставя на клиента онлайн магазин без съдържание, като клиентът следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него Продукти, както и да прикачи изображения на Продуктите.

2. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно Продуктите е на клиента. Клиентът носи отговорност и за публикуваните от него Новини, отговори на Често задавани въпроси, както и всякакви други текстове, изображения и материали. Клиентът се съгласява, че „Платформ” ООД не носи отговорност за публикуваната от информация, текстове, изображения и материали.

3. Отговорността за авторските права върху прикачените изображения на Продуктите е на Клиента. Клиентът се съгласява, че „Платформ” ООД не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

4. Отговорността за ползването на марките на предлаганите Продуктите е на Клиента. Клиентът се съгласява, че „Платформ” ООД не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

5. Клиентът се съгласява, че „Платформ” ООД не предлага и не продава Продуктите на клиента, не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на Продуктите, поръчани от Крайните потребители.

6. Клиентът се задължава да не публикува текстове, изображения и материали, които нарушават закона или права на трети лица.

7. Клиентът се съгласява, че „Платформ” ООД не носи отговорност към крайните потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на продаваните Продукти, а само предлага услуга по създаване и поддръжка на онлайн магазина на клиента. „Платформ” ООД не носи отговорност към клиента, когато последният е извършил закононарушение при продажбата на своите Продукти или е увредил правата или законните интереси на трети лица.

8. Клиентът е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за продажбата на Продуктите чрез онлайн магазина.

9. Клиентът се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на „Платформ” ООД, Клиентът се задължава да обезщети „Платформ” ООД за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на клиента, включително когато клиентът е посочил неверни данни в онлайн магазина, нарушил е правата на потребителите, авторските права на трети лица, лични данни или правилата на конкуренцията и др.

VI. Заплащане на Продуктите, закупени от онлайн магазина

1. Cloud Store™ дава възможност на клиента сам да избере начините, по които крайните потребители ще заплащат закупените Продукти. Възможните начини на заплащане са изброени тук.

2. За да използва всички предложени начини на плащане, клиентът трябва да създаде свои собствени регистрации и акаунти в съответни организации и да ги свърже с онлайн магазина си, като спазва инструкциите, публикувани в Cloud Store™.

3. Клиентът се съгласява, че „Платформ” ООД не е платежна институция, не предлага платежни услуги и не извършва платежни операции. Тези дейности се извършват от съответните лица, получили лиценз за предоставяне на такива услуги. „Платформ” ООД предоставя на клиента техническа възможност за интегриране на описаните начини на плащане в онлайн магазина, но Клиентът носи отговорност за осигуряване на услугите, свързани с плащанията.

4. Клиентът се съгласява, че „Платформ” ООД не носи отговорност пред Клиента във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите Продукти от крайните клиенти.

VII. Доставка на Продуктите, закупени от онлайн магазина

1. Cloud Store™ дава възможност на клиента сам да избере начините, по които крайните потребители ще получават закупените Продукти. „Платформ” ООД предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта, но не осигурява самия транспорт. Клиентът носи отговорност за сключване на договор с куриер или осигуряване на друг начин за доставка на Продуктите до крайните потребители. „Платформ” ООД не носи отговорност пред Клиента и крайните потребители за доставката на Продуктите, закупени чрез онлайн магазина.

VIII. Поддръжка на онлайн магазина

1. При възникнал проблем с достъпа или ползването на онлайн магазина, клиентът ще уведоми „Платформ” ООД на следните телефони или email адрес: info@cloudstore.bg.

2. „Платформ” ООД ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

3. „Платформ” ООД не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форс мажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато клиентът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали онлайн магазина без да спазват тези Общи условия, Общите условия на съответния онлайн магазин, инструкциите за създаване и ползване на Cloud Store™, указанията на „Платформ” ООД или разпоредбите на закона. „Платформ” ООД не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Клиента, следствие на проблем с онлайн магазина.

IX. Общи условия на онлайн магазина

1. С цел да осигури бързо и лесно стартиране на онлайн магазините, „Платформ” ООД е интегрирало във всеки от тях примерен образец на Общи условия. Клиентът се задължава да се запознае с тези Общи условия на онлайн магазина, да въведе идентифициращите го данни и да нанесе всички необходими данни и корекции в тях в съответствие със спецификите на своя статут, дейност и предлагани Продукти, ако това е необходимо.

2. Клиентът разбира и се съгласява, че предложените от „Платформ” ООД Общи условия на онлайн магазина са само примерни, не са пригодени към специфичната дейност на Клиента и че Клиентът носи отговорност за тяхното финализиране, както и за верността и законосъобразността на тяхното съдържание. Общите условия на онлайн магазина не съдържат данни за Клиента и той сам трябва да ги попълни. Общите условия на онлайн магазина не са пригодени към специфичната дейност на Клиента, посочените в тях процедури, срокове, стойности и всяка друга информация следва да бъдат адаптирани от Клиента в съответствие с неговата дейност и Продуктите, които предлага. „Платформ” ООД не носи отговорност за съдържанието на Общите условия на онлайн магазина.

X. Лични данни

1. „Платформ” ООД се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на „Платформ” ООД или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2. С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от „Платформ” ООД.

3. При попълване на данните Kлиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, „Платформ” ООД не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

4. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на онлайн магазина.

5. Клиентът следва да се регистрира като оператор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и да иска съгласие от крайните потребители за свирането, обработването и съхраняването на личните им данни. Клиентът носи отговорност за начина, по който събира, обработва и съхранява личните данни на крайните потребители.

6. „Платформ” ООД има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на „Платформ” ООД да събира и други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от „Платформ” ООД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

7. Клиентът дава на „Платформ” ООД право на достъп, съхранение и обработка на личните данни на крайните потребители, както и всяка друга информация относно предлаганите Продукти, цени и цялостната им дейност. „Платформ” ООД има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за клиента, неговите Продукти и дейност (т. нар. агрегатор на цени).

8. Клиентът се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за събиране на тази информация чрез Общите условия на съответния онлайн магазин.

XI. Права и задължения на страните

1. Клиентът разбира и се съгласява, че “Платформ” ООД има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

2. “Платформ” ООД има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на платформата, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер, скрипт или други материали, разположени на онлайн магазина на Клиента.

3. Клиентът няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни или поддомейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.

4. Клиентът се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за „Платформ” ООД или за трето лице. “Платформ” ООД си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

5. “Платформ” ООД си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугата, за Клиенти, чиито онлайн магазини причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на платформата, включително ако Клиентът е надвишил установените от “Платформ” ООД лимити.

6. Клиентът се съгласява да не използва предоставените му от “Платформ” ООД услуги за изпращане на непоискани търговски съобщения (нежелана поща, спам) в нарушение на българското законодателство и правата на третите лица.

7. Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина или платформата Cloud Store™, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

8. Клиентът се задължава при отправяне на заявки за системна поддръжка или осъществяване на друга комуникация със служителите на “Платформ” ООД да спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение.

9. Когато Клиентът предостави достъп за ползване и управление на неговия онлайн магазин на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

10. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил и в неговия онлайн магазин. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми екипа на „Платформ” ООД.

11. “Платформ” ООД не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

12. Клиентът разбира и се съгласява, че “Платформ” ООД има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина, ако Клиентът нарушава Общите условия, Политиките или закона, като в този случай “Платформ” ООД не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.

XII. Прекратяване на услугата

1. Нарушаването на тези Общи условия или Политиките за ползване, публикувани на уеб-сайта на платформата, може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Клиента до онлайн магазина, без “Платформ” ООД да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Клиента.

2. Когато Клиентът ползва онлайн магазина в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия, Политиките за ползване, публикувани на уеб-сайта на платформата, или други правила, изложени в cloudstore.bg, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие, „Платформ” ООД има право да откаже предоставянето на услугата и да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

3. При горните условия „Платформ” ООД може по своя преценка да премахне отделни материали от онлайн магазина на Клиента вместо да прекрати изцяло ползването му от клиента.

4. По собствена преценка, “Платформ” ООД има право, вместо да прекрати услугата, да изиска от Клиента да отстрани нарушението, като Клиентът е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако “Платформ” ООД не е посочил друг срок. До отстраняване на нарушението “Платформ” ООД има право да прекрати временно предоставянето на услугите на Клиента. Когато Клиентът не отстрани нарушението в посочения срок, “Платформ” ООД има право да прекрати изцяло предоставянето на услугите на Клиента. Във всички случаи “Платформ” ООД не носи отговорност за загуба на данни от страна на Клиента и не му дължи обезщетение.

5. Във всички случаи Клиентът дължи на „Платформ” ООД обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

XIII. Подаване на оплаквания и жалби

1. Клиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на Cloud Store™ не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

2. Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е: гр. Пловдив 4003, "Брезовско Шосе" No 176, офис. 21.

3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: info@cloudstore.bg

4. Срокът за подаване на оплакване е 3 дни от събитието.

5. Екипът на „Платформ” ООД ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Клиента.

XIV. Авторски права и други права на интелектуална собственост

1. Цялото съдържание на портала Cloud Store™, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от клиента във връзка с предлаганите от него Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на „Платформ” ООД и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на портала Cloud Store™.

3. При създаването на онлайн магазин Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху Cloud Store™, създадения от него онлайн магазин или марките Платформ и Cloud Store™. Клиентът има право само да ползва своя онлайн магазин, докато заплаща месечния абонамент или до прекратяването на услугата от страна на „Платформ” ООД при условията на настоящите Общи условия. Клиентът няма право да претендира каквито и да е права или лицензии върху Cloud Store™, съответния онлайн магазин, отделни техни елементи или търговските марки на „Платформ” ООД, няма право да предлага или предоставя такива права на трети лица.

4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на „Платформ” ООД. Клиентът няма право да премахва или скрива информация за авторските права или правата върху марките на „Платформ” ООД.

5. В случай на неизпълнение „Платформ” ООД има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от клиента без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Kлиента.

6. Клиентът се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на „Платформ” ООД.

7. Търговската марка Cloud Store™ и домейните с това наименование са собственост на „Платформ” ООД. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от „Платформ” ООД е забранено и се наказва според закона.

8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на „Платформ” ООД са валидни за всички трети лица, като при нарушение „Платформ” ООД има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XV. Изменения на платформата

1. „Платформ” ООД има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.

2. „Платформ” ООД има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

3. В тези случаи „Платформ” ООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

XVI. Комуникация с клиента

1. С попълването на данните и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие „Платформ” ООД да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.

2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава „Платформ” ООД да осъществи контакт с клиента.

3. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Клиента е български.

XVII. Информация и съгласие

1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на „Платформ” ООД;
b) всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от „Платформ” ООД;
c) цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
d) начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
e) правото на потребителя да се откаже от услугите;
f) периода, за който цената на услугите е в сила;
g) условията за ползване на услугите;
h) условията и срока на гаранцията;
i) информация за контакт с „Платформ” ООД, включително по телефон и електронна поща;
j) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
k) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

2. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

XVIII. Уведомления

1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в cloudstore.bg и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

XIX. Информация за посетители

1. Всички посетители на платформата се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на „Платформ” ООД, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на „Платформ” ООД, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за „Платформ” ООД или за трето лице. “Платформ” ООД си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

2. „Платформ” ООД единствено и само поддържа платформата Cloud Store™ и не продава Продуктите на Клиентите. „Платформ” ООД не носи отговорност за вреди, причинени от некоректно поведение на Клиенти, ползващи онлайн магазини или от трети лица; за качеството, доставката или другите условия за закупуване на Продуктите на Клиента; за нарушаване на авторските и други права на трети лица от страна на Клиентите; за вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до платформата Cloud Store™, независещи от „Платформ” ООД.

XX. Частична недействителност

1. Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

XXI. Непреодолима сила и други условия

1. „Платформ” ООД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.

2. При наличие на непреодолима сила „Платформ” ООД следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.

3. „Платформ” ООД не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към крайните потребители, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия и Политиките на Cloud Store™, Общите условия на съответния онлайн магазин или действащото законодателство от страна на клиент или краен потребител.

4. Клиентът се съгласява, че във всички случаи отговорността на „Платформ” ООД не може да надхвърля размера на три месечен абонамент според избрания от Клиента абонаментен план.

XXII. Изменение на Общите условия

1. „Платформ” ООД си запазва правото да променя Общите условия и Политиките за ползване, без предварително уведомление до клиентите.

2. „Платформ” ООД не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на портала, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от „Платформ” ООД.

XXIII. Приложимо право

1. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство и Политиките за ползване, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез Cloud Store™, се разрешават от компетентния български съд.

2. Политиките за ползване на Cloud Store™ са неразделна част от тези Общи условия и задължителни за Клиента.